Nadir gorulen senkron tumor birlikteligi, primer yassi hucreli akciger kanseri ve papiller urotelyal mesane karsinomu / A rare synchronous tumor combination of primary squamous cell lung cancer and urinary papillary cell carcinoma.
Subject: Lung cancer
Tumors
Authors: Kavut, Ayse Baccioglu
Kalpaklioglu, Fusun
Ayva, Sebnem
Batislam, Ertan
Pub Date: 09/01/2011
Publication: Name: Turkish Thoracic Journal Publisher: Aves Yayincilik Audience: Academic Format: Magazine/Journal Subject: Health Copyright: COPYRIGHT 2011 Aves Yayincilik ISSN: 1302-7808
Issue: Date: Sept, 2011 Source Volume: 12 Source Issue: 3
Topic: Canadian Subject Form: Tumours
Accession Number: 305563055
Full Text: OZET

Primer meseane ve akciger kanserinin beraber gorulmesi nadirdir. Burad, ileri evre akciger kanseri ve erken ever mesane kanseri tanisi alan erkek bir hasta ilgic, yonleri ile tratisilmistir. Hastada, akciger kanserinin en sik semptpmlarindan oksuruk, kilo kaybi ve nefes darligi olmasina ragmen, hematuri sikayeti hastanin doktora gelmesine neden olan asil sikayet olmustur. Literaturde primer yassi hucreli akciger kanseri ve papiller urotelyal kanser birlikteliginin arastirilmasi nedeniyle ve ayrica klinisyenler icin sigaranin hem akciger hem de mesane kanseri icin en buyuk ortak risk faktoru oldugunu gostermesi acisindan sunulan vaka onemlidir. (Tur Toraks Der 2011; 12: 120-3)

Anahtar sozcukler. Akciger kanseri, mesane kanseri, multipl [rimer kanser

Gelis Tarihi: 31.05.2008 Kabul Tarihi:02.04.2009

ABSTRACT

The incidence of primary bladder and lung cancer occurring together is rare. Here, a case of a man who was diagnosed with end stage lung cancer and early stage bladder cancer was discussed with the interesting aspects. Despite the fact that the patient had a cough, weight loss and dyspnea which are the most common symptoms of lung cancer, hematuria was the main complaint that induced the patient to consult the doctor. The case is valuable for the review of the literature about multiple primary malignancies of squamous cell lung carcinoma and urinary bladder transitional cell carcinoma. It is also important for reminding clinicians to keep in mind that smoking is the most important common predisposing factor for both lung and bladder carcinoma in this case. (Tur Toraks Der 2011; 12: 120-3)

Key words: Lung cancer, bladder cancer, multiple primary cancer Received: 31.05.2008 Accepted: 02.04.2009

GIRIS

Kanser tum dunyada onemli bir saglik sorunu olup turn olumlerin 1/4'une neden olmaktadir. Yeni tani alan kanserlerde erkeklerde ilk uc. sirada prostat (%25), akci-ger (%15), kolon ve rektum (%10) gelirken dorduncu sirada mesane kanseri (%7) yer almaktadir. Her iki cinsi-yette kanserden olumde, akciger kanseri ilk siradadir (1). Kadinlarda en sik goriilen meme kanserini (%26) akciger kanseri (%14) izlemektedir. Birden fazla odakta gelisen kanserlere multipl primer kanser (MPK) denir ve nadir olarak gorulur. MPK, senkron ve metakron olarak incele-nebilir. Primer tumorlerin tani konma zamanina bagli olarak, ayni anda veya en cok 6 ay ara ile tani konmussa "senkron", primer tumorden 6 ay sonra geiismisse "sekonder" veya 'metakron' kanser olarak adlandinhr (2). Sekonder kanser prevelansi genel olarak %1-%4.6 arasin-da olup, akciger kanseriyle beraberligi %3-%13.4 ile daha yuksek bir siklik gostermektedir. Sekonder primer tumor-ler en sik akciger (%27.6), bas-boyun (%20.3) ve uriner sisteme (%10.4) yerleir ye bunlarm hepsinin sigara ile iliskili tumor olmasi dikkat cekicidir (3). Kesin olmasa da, akciger kanserlerinin %4-6'si MPK olup, bunlarin da yak-lasik %30'u senkron ekilde gorulmektedir (4).

Burada, senkron primer akciger ve mesane kanseri tanisi alan bir olgu anlatilmaktadir. Multipl primer karsi-nomlarda yassi hucreli akciger kanseri ve papiller urotel-yal karsinom kombinasyonu literaturde nadirdir. Ayrica ileri evre akciger kanseri olmasina karsm bu olguda, tani konmasina neden olan semptomun erken evre mesane kanserine ait hematuri sjkayeti olmasi dikkat cekicidir.

OLGU

Yetmis, yedi yasjnda-aktif sigara icicisi (45 paket/yil) erkek hasta, ilk kez 6 ay once bir kac. gun suren ve son 20 gun icjnde tekrar baslayan hematuri nedeni ile Uroloji Bolumune basvurdu. Yapilan transrektal ultrasonografide mesanenin posterior duvannda 31 mm ve 23 mm'lik sapsiz kitle lezyonu ve prostatta buyume (66x46x42 mm) saptandi. Bunun uzerine hastaya, mesane kanseri on tanisi ile lokal anestezi altinda sistoskopi yapildi. Sonugta uretra normal bulunurken, mesane tabaninda trigonun 3 cm arka kesiminde gorulen papiller solid kitle lezyonun-dan yuzeyel ve derin punch biyopsi alindi. Mesane muko-za biyopsi sonucu non-invaziv dusuk dereceli papiller urotelyal karsinom (WHO-ISUP 1998) ile uyumlu olarak tespit edildi ve klinik olarak mesane kanseri TNM sinifla-masina gore non-invaziv papiller uriner karsinom kabul edildi (Ta) ($ekil 1a) (5), (6). Mesane kanseri tanisi konan hastaya tedavi olarak transuretral rezeksiyon-(TUR) plan-lanarak hastaneye yatinldi. Preoperatif gekilen akciger grafisindeki supheli gorunum ile Gogus Hastaliklan Bolumune konsulte edildi.

Yapilan muayenede hastanm son 6 aydir belirgin oksuruk, efor dispnesi, kilo kaybi (10 kg/5 ay) sikayeti oldugu ogrenildi. Fizik muayenesinde kasektik gorunum ve akdgerlerde her iki tarafli solunum seslerinin derinden gelmesi di|inda patolojik bulgu yoktu. Hastanm solunum fonksiyon testi sonuglan obstruksiyon ile uyumlu geldi ve orta siddetli KOAH tanisi konarak tedavi baslandi.

PA akciger grafisinde, sag akciger alt zonda, subplev-ral ve midklavikuler hatta diizensiz sinirli yuvarlak opasi-teler ve sag ust mediasten golgesinde genisleme izlendi (sekil 2). Kontrastli toraks bilgisayarh tomografide; sag akciger ust lobda 4x3 cm ve 2x2 cm boyutunda 2 adet kitle lezyonu ve sag alt lobda 2x1 cm boyutunda ortasi nekroze noduler lezyon, mediyastende trakea bifurkasyo komsulugunda lenfadenopati saptandi (sekil 3). Fiberoptik bronkoskopide (Olympus, Tokyo, Japan) endobronsiyal lezyon izlenmezken, sag ust lob brons mukozasi hiperemik ve sag ust lob aynm karinasi genisle-mi$ gorunumde olup aynm karinasmdan biyopsi yapildi, brons lavaji ve postbronkoskopik balgam sitolojisi yollan-di. Brons mukoza biyopsisi 'yassi hucreli akciger kanseri' ile uyumlu geldi (Sekil 1b). Uluslararasi Akciger Kanseri Birliginin (IASLC) son raporuna gore yapilan TNM sinifla-masmda, primer tumor ile ayni lobda nodul bulundugu ign [T.sub.3], ancak primer tumorle ayni akcigerin farkli lobun-da nodul bulundugu igin [T.sub.4]4, subkarinal lent nodu ile N2 ve yapilan taramalarda uzak metastaz saptanmadigi igin M0 kabul edildi (7). Evre 1MB ([T.sub.4][N.sub.2][M.sub.0]) akciger kanseri tanisi konan hastanin akciger malignitesi, mesane malignitesin-den bagimsiz primer dusunuldu. inoperabl olan hastaya ilk basamak kemoterapi rejimi olarak sisplatin ve gemsi-tabin verilmesi planlandi. Ayni protokol Uroloji Bolumu tarafmdan mesane kanseri igin de onerildi, ancak hasta tedaviyi kabul etmedi ve tanidan 6 ay sonra kaybedildi.

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

TARTISMA

Mesane kanserinin akciere metastazi sik iken, akcier kanserinin mesaneye metastazi nadirdir (8, 9). Bu olguda, mesane kanserinin erken evre olmasi nedeniyle akciere metastaz oIastIii duuk olasilikti. Hastada saptanan akcier ye mesane kanseri, farkli histolojiye sahip olmalari, farkli organlarda yerleim gostermeleri, birden cok olmalari ye ayni zamanda tani konduu icin senkron-multipl-primer kabul edilmitir. Sekonder mer tumor gelisimi, akcigerde en sik kucuk hucreli disi, mesanede ise en sik transisyonel hucreli kansere eslik etmektedir (9-12). Literatur esliginde MPK olarak akci-ger ve mesane kanserinin ozellikleri kisaca karsilastinldi-ginda (Tablo 1), bu olguda gorulen yassi hucreli akciger kanseri ve papiller transisyonel uroepitelyal mesane kanserinin gok sik gorulmeyen bir kombinasyon oldugu anlasilmaktadir.

[ILLUSTRATION OMITTED]

Kuglik hucre disi akciger kanserlerine (KHDAK) sekon-der primer kanser gorulme sikligi %5.1 olup, bu oran akciger disi tumorlerden yuksektir. Akciger kanserine eslik eden en sik sekonder primer tumor bolgeleri ise akciger (%31), bas-boyun (%20) ve uroepitelyal kanser-lerdir (%11). Akciger kanserine sekonder tumorlerin %90'i ilk be$ yilda, hatta %80'i ilk yilda gelismektedir. Akciger kanserine sekonder tumor geli^me suresi akciger disi tumorlerden daha kisa bulunmustur (3). Olgumuzun akcigerle iliskili sikayetlerinin 6 ay gibi kisa surede gelis-mesi bu son durumla uyumludur.

Sekonder tumor gelisme riskini arttiran faktorlerden, kemoterapide kullanilan alkalen ajanlar en sik yassi huc-reli kansere neden olurken, radyoterapi her tip kanser sikhgini, ozellikle akciger kanseri riskini 27 kat arttirmak-tadir (12). 'Field cancelation' teorisine gore ayni kanse-rojene maruz kalan bolgelerde ayni histolojik tip kanser sik gorulmektedir. Ornegin sigaraya bagli akciger, bas-boyun ve mesane epitelinde hiperplazi, metaplazi, displazi, karsinoma in-situ ve invaziv kanser Seklinde ilerleyen morfolojik degisiklikler sonucu benzer histolojik tipler sik gorulmektedir (13). Ayrica bu hipotez MPK'de neden en sik bu Q bolgenin birlikte oldugunu da agklik getirmek-tedir. Sonu^ta bu olguda yer alan sigara oykusu, akciger ve mesane kanseri ign ortak etyolojik faktor olarak dusu-nulebilir.

Bir baska ilging nokta, hastanm ileri evre akciger kanseri ve erken evre mesane kanseri tanisi ile doktora basvuru sikayetlerinin beklenmedik olusudur. Akciger kan-serlerinin % 90'i ba^langigta asemptomatik olup, kilo kaybi, halsizlik gibi nonspesifik semptomlar gosterirler. Akciger kanserinin en sik semptomlan oksuruk, kilo kaybi ve nefes darligi olmasma ragmen, bu olguyu doktora getiren sikayet hematuri olmustur (14). ileri evre akciger kanseri semptomlarinin, erken evre mesane kanseri semptomu kadar hastayi endiselendirmemesintn nedeni, hastada uzun suredir var olan KOAH semptomlarinin kanser semptomlarim maskelemesi olabilir.

Sekonder primer kanserlerde tumorler ayri ayri evrelen-dirilir. KHDAK ve mesane kanseri evrelemesinde TNM siniflamasma gore tedavi ve prognoz tayini yapilmaktadir. Vaka serilerine bakildiginda akciger kanseri once gelisen olgulann erken evre olup, sagkalimmin daha uzun oldugu, ileri evre akciger kanserlerinin ise sekonder tumor gelise-cek kadar uzun yasamadigi goruldu (11), (12). Multipl pri-mer kanserler uygun evrede ise radikal tedavi olarak cerra-hi sansi tasimaktadirlar. Son IASLC kilavuzuna gore, evre III KHDAK'de cerrahi bir tedavi secenegi olarak gosterilse de hastanin ileri evre KOAH hastasi olmasi ve subkarinal lenf nodlannin buyuk olmasi nedeniyle cerrahiye uygun kabul edilmedi (7). Bu olguda akciger kapasitesi yeterli olsaydi ve akciger kanseri de erken evrede olsaydi her iki kanser igin cerrahi planlanabilecekti. Cerrahi uygun olmayan KHDAK hastalarma radyoterapi ve sisplatin bazh kombinasyon kemoterapisi onerilmektedir (15). Mesane kanserinin teda-visinde cerrahinin yani sira kemoterapi de artik onemli hale gelmistir, ve hem erken hem de geg evrede gozle gorulme-yen kugjk tumorlerin oldugu dusunulerek onerilmektedir. Tek ajanla kemoterapide, sisplatin ve metotreksat gibi sitotoksik ajanlar en sik kullanilan ajanlardir [8]. Bu bilgiler isiginda, hastanm performans durumu iyi oldugu goz onune almarak evre IIIB-KHDAK ve erken evre mesane kanseri ign ortak kemoterapi rejimi olarak sisplatin ve gemsitabin tedavisi planladi. Ancak akciger kanseri kotu prognozlu bir kanser olup sagkalim erken evre ile iliskili oldugundan bu olguda akciger kanserinin ileri evre olmasi tanidan ktsa sure sonra hastayi kaybetmemizle sonuclandi.

Sonuc olarak, gerek kanser gerek diger hastaliklann tedavisindeki gelismelere bagli olarak sagkalimm uzamasi ile sekonder tumor gorulme sikhgi da artacaktir. Kanser tanisi konan hastalarda, ozellikie ilk yilda gelicen yeni sikayetler yakm takip edilmeli ve bulgulann sadece metastatik oldugu dusunulmemeli, sekonder tumorler mutiaka dislanmahdir. Multipl primer kanserlerde erken tani, sik gorulen ikincil gelisen kanserler hakkinda bilgi sahibi olmak ve multidispli-ner yaklasim hastalann sagkahmini uzatacaktir.

KAYNAKLAR

(1.) Jemal A, Siegel R, Ward E, et al. Cancer Statistics. CA Cancer J Clin 2008;58:71-96.

(2.) Martini N, Melamed MR. Multiple primary lung cancers. J Thorac Cardiovasc Surg 1975;70:606-12.

(3.) Duchateau CSJ, Stokkel MPM. Second primary tumors involving non-small cell lung cancer; prevalence and its influence on survival. Chest 2005;127:1152-8.

(4.) Trousse D, Barlesi F, Loundou A, et al. Synchronous multiple primary lung cancer: An increasing clinical occurrence requiring multidisciplinary management. J Thorac Cardiovasc Surg 2007;133:1 193-200.

(5.) Epstein JI, Amin MB, Reuter VK, Mostofi FK. The World Health Organization/ International society of urological pathology consensus classification of urothelial (transitional cell) neoplasms of the urinary bladder. Am J Surg Pathol 1998;22:1435-48.

(6.) Sobin LH, Gospodarowicz MK, Wittekind C, eds. International Union Against Cancer (UICC), TNM Classification of Malignant Tumours, 7th ed. Oxford: Wiley-Blackwell 2010; 62-5.

(7.) Goldstraw P, Crowley J, Chansky K, et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: Proposals for the revision of the TNM stage groupings in the forthcoming (seventh) edition of the TNM Classification of malignant tumours. J Thorac Oncol 2007;2:706-14.

(8.) Parimoo D, Raghavan D. Progress in the management of metastatic bladder cancer. Cancer Control 2000;7:347-56.

(9.) El-Hakim A, Smith AD, Weiss G. Patients with bladder and lung cancer: a long-term outcome analysis. BJU Int 2004;93:1225-7.

(10.) Vainrib M, Leibovitch I. Urological implications of concurrent bladder and lung cancer. lsr Med Assoc J 2007;9:732-5.

(11.) Levi F, Randimbison L, Te VC, La Vecchia C. Second primary cancers in patients with lung carcinoma. Cancer 1999;86:186-90.

(12.) Teppo L, Salminen E, Pukkala E. Risk of a new primary cancer among patients with lung cancer of different histological types. Eur J Cancer 2001;37:613-9.

(13.) Braakhuis BJ, Tabor MP, Kummer JA, Leemans CR, Brakenhoff RH. A genetic explanation of Slaughter's concept of field cancerization: evidence and clinical implications. Cancer Res 2003;63:1727-30.

(14.) Akciger kanseri tam ve tedavi rehberi. Toraks Dergisi 2006;7:2-6.

(15.) Silvestri GA, Gould MK, Margolis ML, et al. Noninvasive staging of non-small cell lung cancer: ACCP evidenced-based clinical practice guidelines (2nd edition). Chest 2007;132:178-201.

Ayse Baccioglu Kavut (1), Fusun Kalpaklioglu (2), Sebnem Ayva (3), Ertan Batislam (4)

(1.) Kirkkale Universitesi Tip Fakultesi, Allerjik Hastaliklar Bilim Dali, Kinkkale, Turkiye

(2.) Kirkkale Universitesi Tip Fakultesi, Gogus Hastaliklari Anabilim Dali, Allerjik Hastaliklar Bilim Dali, Kinkkale, Turkiye

(3.) Kirkkale Universitesi Tip Fakultesi, Patoloji Anabilim Dali, Kinkkale, Turkiye

(4.) Kirkkale Universitesi Tip Fakultesi, Uroloji Anabilim Dali, Kirkkale, Turkiye

doi: 10.5152/ttd.201 1.28
Tablo 1. Akciger ve mesane kanserine eslik eden multipl primer
kanser (MPK) ozellikleri

         Akciger Kanseri  Mesane
                   Kanseri

MPK sikligi    %4- %6       %16

Sik eslik eden  Akciger,      Diger
sekonder     bad-boyun, ust   urogenital
kanserler     gastrointestinal  kanserler,
         sistem,      akcier
         kolorektal     kanseri
         kanser, mesane
         kanseri

MPK gorulme yasi Daha yasli     Daha genc
         (yetrnili     (altmisli
         yaslar)      yaslar)

MPK'de sik    Kucuk hucreli dil Transisyonel
gorulen      akcier kanseri   hOcreli
histolopatoloji           mesane
                   kanseri

Sekonder kanser  Ilk bir yil    Ortalama 5
gelisme suresi  icinde       yil sonra

Primer kanser   Erken evre (I-11) Superfisyal
evresi

Sekonder kanser  Ileri evre III-IV invaziv
evresi

5 yillik     Ilk gelisen    Ilk gelisen
sakalirn     akciger kanseri  mesane
         ise sagkalim    kanseri ise
         uzun        sagkalim
                   daha kisa

Ortak risk    Sigara       Sigara
faktorleri
Gale Copyright: Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.