Mycobacterium tuberculosis uremesi saptanan akciger tuberkulozlu hastalarin antituberkuloz ilaclara direnc oranlai / Resistance rates of antituberculosis drugs in pulmonary tuberculosis patients producing mycobacterium tuberculosis.
Subject: Tuberculosis (Drug therapy)
Drug resistance in microorganisms (Drug therapy)
Antitubercular agents
Respiratory agents
Authors: Perincek, Gokhan
Tabakoglu, Erhan
Otkun, Metin
Ozdemir, Levent
Ozdemir, Burcu
Pub Date: 09/01/2011
Publication: Name: Turkish Thoracic Journal Publisher: Aves Yayincilik Audience: Academic Format: Magazine/Journal Subject: Health Copyright: COPYRIGHT 2011 Aves Yayincilik ISSN: 1302-7808
Issue: Date: Sept, 2011 Source Volume: 12 Source Issue: 3
Product: Product Code: 2834850 Tuberculostatic Preparations; 2834400 Respiratory Preparations; 2834440 Ethical Cough & Cold Combinations NAICS Code: 325412 Pharmaceutical Preparation Manufacturing SIC Code: 2834 Pharmaceutical preparations; 2833 Medicinals and botanicals
Accession Number: 305563052
Full Text: OZET

Amac: Mycobacterium tuberculosis uremesi saptanan akciger tuberkulozlu olgularin antituberkuloz ilac direnc oranlarinin belirlenmesi.

Gerec ve Yontem: Calimaya 2005-2007 yillari arasinda Trakya Universitesi Tip Fakultesi Hastanesi'nde kulturde Mycobacterium tuberculosis uremesi saptanan akciger tuberkulozlu 134 hasta alindi. BACTEC 460 TB sistemi kullanilarak dort major antituberkuloz ilaca (H, R, streptomisin (SM), etambutol (EMB)) karsi gelisen direnc ve cok ilaca direnc oranlan arastirldi.

Bulgular: Mycobacterium tuberculosis uremesi saptanan 134 akciger thberkulozlu olgunun 31'i bayan, 103'0 erkekti. Hastalann %58.2'sinde Erlich-Ziehhl Neelen (EZN) boyama ile Asido Rezistan Basil tespit edildi. Antitbc direnc oranlari H %10.4, R %3, EMB %0.7, SM %0.7 olarak saptandi.

Sonuc: Akciger tuberkulozlu hastalarda belirlenen direnc paternlerinin izlenmesi, uygulanacak tedavi protokollerinin belirlenmesinde ve uzun vadede direnc onlenmesinde yararli olacaktir. (Tur Toraks Der 2011; 12: 111-3)

Anahtar sozcukler: Mycobacterium tuberculosis, tuberkuloz, direnc

Gelid Tarihi: 26.03.2010 Kabul Tarihi: 16.08.2010

ABSTRACT

Objective: Determination of antituberculosis drug resistance rate in pulmonary tuberculosis patients producing Mycobacterium tuberculosis.

Material and Method: 134 pulmonary tuberculosis patients producing Mycobacterium tuberculosis in cultures in the Trakya University Medical Faculty Hospital between the years 2005-2007 were enrolled in the study. Four major antituberculosis drugs (H, R, streptomycin (SM), ethambutol (EMB)) resistance and multi-drug resistance rates were investigated. using the BACTEC 460 TB system.

Results: 134 pulmonary tuberculosis patients producing Mycobacterium tuberculosis were detected and 31 female patients were found and 103 male patients . Acid resistant bacilli were found in 58.2% of the patients with EZN. Antituberculosis resistance rates were established as H 10.4%, R 3%, EMB 0.7%, SM 0.7%.

Conclusion: It was determined that a follow up of drug resistance patterns in patients with pulmonary tuberculosis will be useful in determining treatment protocols and preventing drug resistance. (Tur Toraks Der 2011; 12: 111-3) Key words: Mycobacterium tuberculosis, tuberculosis, resistance

Received: 2603.2010 Accepted: 16.08.2010

GIRIS

Tuberkuloz tun dunyada onemli bir halk sagligi sorunudur. Dunya Sailk Orgutu (DSO) verilerine gore 2007 yili itibariyle dunyada 13.7 milyon tuberkuloz vakasi olup, bunlain 0.5 milyonu cok ilaca direncli (CiD) tuberkuloz olgulam dir (1). Turkiye'de Verem Savasi 2009 raporuna gore 2007 yili itibariyle ulkemizde 19 694 kayitli tuberkuloz olgusu bulunmaktadir. Bunlarin 17 781'i (%90.3) yeni olgudur (2).

Gunumuzde direncli izolatlarin yayginlasmast nedeni ile tuberkuloz tedavisi ve kontrolunde sorunlar yasanmaktadir (3). TuberkOlozda ileac direnc surveyansi, tuber-kuloz kontrol programinin onemli bir bilesenidir (4). Bu calismada 2005-2007 pllari arasinda kultOrde Mycobacterium tuberculosis uremesi saptanan akciger tuberkulozlu olgularin antituberkuloz ilac direnc oranlarinin belirlenmesi amaclanmstir.

GEREC ve YONTEM

Calismamiza 2005-2007 yillari arasinda Trakya Universitesi Tip Fakultesi Hastanesi'nde kulturde Mycobacterium tuberculosis uremesi saptanan akciger tuberkulozlu 134 hasta alindi. Olgular retrospektif olarak degerlendirildi. Olgulardan alinan balgam, brons lavaj, plevral slvi ve bronkoalveolar lavaj ornekleri EZN yontemi ile boyanarak Asido Rezistan Basil arandi ve BACTEC 460 TB sisteminde kulturu, yapildi. Mycobacterium tuberculosis compleks duyarlilik testlerinde National Committee Clinic Laboratory Standards (NCCLS) tarafindan onerilen BACTEC 460 TB sistemi kullanilarak dort major antituber-kuloz ilaca (H, R, streptomisin (SM), etambutol (EMB)) karsi gelisen direnc ve cok ilaca direnc oranlai arastirildi. istatistiksel analizler SPSS 15.0 programi kullanilarak yapilmstir.

BULGULAR

Calismaya alinan ve kulturde Mycobacterium tuber-culosis uremesi saptanan 134 akciger tuberkulozlu olgunun 31'i kadin, 103'0 erkekti. Hastalarin yas ortalamasi 42.4[+ or -]8.2 idi. Hastalarin 117'sinden balgam, 7'sinden brons lavaj, 6'sindan plevral sivi ve 4'unden bronkoalveolar lavaj gonderildi. Hastalarin 78'inde (%58.2) EZN boyama ile Asido Rezistan Basil tespit edildi.

Hastalarin kultur sonuclari degerlendirildiginde 14'unde (%10.4) H, 4'unde (%3) R, 1'inde (%0.7) EMB, 1'inde (%0.7) SM, 3'Cinde (%2.2) CID saptandi (Sekil 1).

TARTISMA

Mycobacterium tuberculosis uremesi saptanan akciger tuberkulozlu olgularin antituberkuloz ilac direnc oranlarinin belirlenmesi amaci ile yapilan calismamizda antitu-berkuloz ilac direnc oranlara H %10.4, R %3, EMB %0.7, SM %0.7 olarak bulunmustur. ulkemiz ve tuberkuloz insidansinin yuksek oldugu ulkelerdeki onemli sorunlardan biri duyarlilik testlerinin duzenli olarak yapilmamasidir. Turkiye'de direnc oranlarini ortaya koymak icin iilke genelini kapsayan planli calismalar yoktur. Tek tek saglik kurumlarinin yaptiy bagimsiz calismalarin verilerinin karst-lastirilmasanda da uygulanan yontemler, ilac konsantras-yonlan farkli olup sunumda da hatalar vardir (5). Ulkemizde direnc durumunu yansitan en kapsamli yazi, 1984-1989 ve 1990-1995 yillari arasinda yapilmis 21 calls-ma ve 27.959 susun sonuclarini kapsayan meta analiz calismasinin verilerini icermektedir. 1984-1989'da H %27.8, SM %22.5, EMB %7.8, R %22.3, PRZ %1.6 iken, 1990-1995'te H %23.8, SM %17.9, EMB %7.7, R %22.1, PRZ %6.5 saptanmistir (6). Sayik Bakanliy Verem Savasi Dairesi Baskanliy verilerine gore antituberkuloz ila4 direnc oranlari (2005-2007) Tablo 1'de azetlenmistir (2). ca4marnizda antituberkuloz ilaclar icersinde hala en yuk-sek oranda direncin H'ye karst olmasinin en onemli sebe-binin H'nin kemoprofilakside ye tedavide en fazla kullank Ian iliac olmasindan kaynaklandiy, SM direncinde gozle-nen diisusiiin ise gunumuzde bes major iliac arasinda kul-laniminin azalmasina bagli oldugunu dusunmekteyiz.

CID oranlarinin yuksek seyretmesi tuberkuloz tedavisini olumsuz yonde etkilemekte ve ileriye donuk kaygilari arttirmaktadir (4). DSO 2008 raporunda CiD orani yeni vakalarda %2.9, tedavi edilmis vakalarda %15.3, tum tuberkuloz vakalarinda %5.3 olarak saptanmistir (7). Saglik Bakanligi'nin "Turkiye'de Verem Savasi 2009 Raporu" verilerine gore 2005 yilinda yeni vakalarda %3.1, tedavi edilmis vakalarda %17.7, tum vakalarda %5.1, 2006 yilinda yeni vakalarda %3.2, tedavi edilmis vakalarda %16.6, tum vakalarda %5.1, 2007 yilinda yeni vakalarda %2.9, tedavi edilmis vakalarda %15.5, tum vakalarda %4.9 olarak saptanmistir (2). Bizim calismamizda primer-sekonder direnc ayrimi yapilamamistir. Ancak bugun saptanan kombine direnc oranlarinin, gele-cekteki primer ilac direncini gostermesi acisindan onemli oldugu da bilinmektedir (8). Calismarnizda CiD orani tum vakalarda %2.2 saptanmis olup, Saglik Bakanligi'nin "Turkiye'de Verem Savasi 2009 Raporu" verilerine gore dusuktur.

Mycobacterium tuberculosis uremesi saptanan akciger tuberkulozlu hastalann sayisinin az olmasi calismaaizi sinirlayan en onemli etkendir.

Sonuc olarak, akciger tuberkulozlu hastalarda belirle-nen direnc paternlerinin izienmesi, uygulanacak tedavi protokollerinin belirlenmesinde ve uzun vadede direnc gelisiminin onlenmesinde yararli olacaktir.

Cikar Catismasi

Yazarlar herhangi bir cikar catimast bildirmemislerdir.

KAYNAKLAR

(1.) Global tuberculosis control 2009 -epidemiology, strategy, financing. WHO report. WHO/HTM/TB/2009.411. Geneva: World Health Organization, 2009.

(2.) Turkiye'de verem savai 2009 raporu. Ankara: T.C. Saglik Bakanligi Verem Savasi Daire Bakanligi, 24 Mart 2009.

(3.) Jain A, Dixit P. Multidrug-resistant to extensively drug resistant tuberculosis: what is next? J Biosci 2008;33:605-16.

(4.) Dundar D, Sonmez-Tamer G. Mycobacterium tuberculosis kompleksi izolatlarinin primer antituberkiiloz ilaclara direnc oranlari. Klimik Dergisi 2009;22:52-4.

(5.) Durmaz R. Mycobacterium tuberculosis'de direnc sorunu. ANKEM Derg 2005;19:107-10.

(6.) Yolsal N, Malat G, Disci R, ve ark. Turkiye'de tuberkuloz ilaclarina direnc sorununun 1984-1989 ve 1990-1995 karsilastirilmasi: Meta-analiz. Klimik Dergisi 1998;11:6-9.

(7.) Anti-tuberculosis Drug Resistance in the World. Fourth Global Report [Internet]. Geneva: World Health Organization [erisim 20 Mayis 2009]. www.who.int/tb/publications/2008/drsreport4_26feb08.pdf

(8.) Saral Oft Sucu N, Boz GA, ve ark. 442 Mycobacterium tuberculosis susunda BACTEC yontemi ile kombine ilac direncinin arastirilmasi. Toraks Dergisi 2007;8:174-8.

Gokhan Perincek (1), Erhan Tabakoglu (2), Metin Otkun(3), Levent ozdernir (4) Burcu ozdermir (5)

(1.) Hakkari Devlet Hastanesi, GOEIjtis Hastaliklan ve Ti berkuloz Klinigi, Hakkart, Turkiye

(2.) Trakya Universitesi Tip Fakbitesi, Gocjius Hastaliklari ye TOberkUloz Anabilim Dalt, Edirne, Turkiye

(3.) Onsekiz Mart Oniyersitesi Tip FakijItest, Klinik Mikrobiyoloji Anabilirn Dail, canakkale, Turkiye

(4.) Dortyol Devlet Hastanesi,.Goguss Hastaliklan ve Tuberkdoz Klinigi, Hatay, Turkiye

(5.) Iskenderun Deviet Hastanesi, Gogus Hastaliklan ve Tuberkuloz Kirnigi, Hatay, Turkiye

doi: 10.5152/ttd.2011.25
Tablo 1. IIac duyarlilik testi calisilan hastalarda her bir TB
ilaci 1cin toplam direnc sonuclari (2005-2007)

Yil   INH%   RIF%   SM%    EMB%

2005   11.5   6.7   8.1    4

2006   12.6   6 7   9.7    5

2007   14.4   7.1   8.2   3.6


2005-2007 ytli antituberkuloz ilaclara direnc oranlan (%)

INH  10.4

RIF   3

SM   0.7

EMB  0.7

CiD  2.2

Sekil 1. 2005-2007 yili antituberkuloz direnc oranlan (%)
Gale Copyright: Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.