Mediastinal lezyonlarin tanisinda osefageal endosonografinin rolu / Role of esophageal endosonography in the diagnosis of mediastinal lesions.
Authors: Kurt, Mevlut
Oguz, Dilek
Onal, Ibrahim
Kekilli, Murat
Oztas, Erkin
Turhan, Nesrin
Kurt, Ozlem Kar
Celik, Hacer
Canbakan, Sema
Pub Date: 06/01/2011
Publication: Name: Turkish Thoracic Journal Publisher: Aves Yayincilik Audience: Academic Format: Magazine/Journal Subject: Health Copyright: COPYRIGHT 2011 Aves Yayincilik ISSN: 1302-7808
Issue: Date: June, 2011 Source Volume: 12 Source Issue: 2
Accession Number: 305584238
Full Text: OZET

Amac: Mediastinal lezyonlar nedeniyle klinigimize endosonografi esliginde ince igne aspirasyon biyopsisi (EUS-liAB) amaciyla sevk edilen vakalardaki tecrubelerimizi paylasmak ve bu vakalarda EUS-liAB'nin tanisal algoritmaya katkisini vurgulamaktir.

Gerec ve Yontem: Mayis 2008 ve Kasim 2009 tarihleri arasinda hastanemiz, Gastroenteroloji Kliniginde mediastinal kitle nedeniyle Lineer EUS-iiAB yapilan toplam on hastanin EUS-iiAB bulgulari retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: EUS-liAB sonucunda mediastinal lezyonu olan hastalann S'inde malign (iki kucuk hiicreli ye uc kuciik hucreli akciger kanseri) ye 4'unde benign (iki akciger tuberkulozu, bir benign mediastinal kist ye bir reaktif lenf nodu) patoloji saptanirken bir hastada yetersiz sonuc elde edildi. Vaka serimizde EUS-IIAB %90 oraninda (9/10) tanisal algoritme katki saglach, bir hastada da kist boattwns ile tedaviye katkida bulundu.

Sonuc: EUS-liAB basta bronkopulmoner maligniteler olmak uzere mediastinal hastaliklarin tanisinda onemli bir yere sahiptir. (Tur Toraks Der 2011; 12: 62-6)

Anahtar sozciikler: Endosonografi, mediasten, lenfadenopati, ince igne aspirasyon biyopsi, teshis

Gelis Tarihi: 03.04.2010 Kabul Tarihi: 31.05.2010

ABSTRACT

Objective: To share our experience in the patients with mediastinal lesions who were admitted to our clinics for endosonography-guided fine needle aspiration biopsy (EUS-FNA) and to emphasize the contribution of EUS-FNA to the diagnostic algorithm in these patients.

Material and Method: The EUS-FNA findings of 10 patients who had EUS examination because of mediastinal lesions between May 2008 and November 2009 in our hospital gastroenterology clinic, were retrospectively reviewed.

Results: At the end of EUS-FNA, 5 patients had been diagnosed with malignancy (two small cell lung cancer and three non-small cell lung cancer) and 4 had been diagnosed with benign disease (two pulmonary tuberculosis, one benign mediastinal cystic lesion and one reactive lymph node). The result was inconclusive in one patient. In our series EUS contributed to the diagnostic algorithm in 90% of the cases (9/10). EUS made a therapeutic contribution in one patient by the drainage of mediastinal cyst.

Conclusion: EUS-FNA has an important role in the diagnosis of mediastinal disease. (Tur Toraks Der 2011; 12: 62-6)

Key words: Endosonography, mediastinum, lymphadenopathy, fine needle aspiration biopsy, diagnosis

Received: 03.04.2010 Accepted: 31.05.2010

GIRIS

Endosonografinin (EUS); gastrointestinal malignansilerin tanisinda ve evrelendirilmesinde, submukozal lezyonlann ve pankreatikobiliyer hastaliklarin degerlendiril-mesinde sensitif bir method oldugu gosterilmiOr (1), (2). EUS ekinde ince igne aspirasyon biyopsisinin (IIAB) kullanima girmesi ile birlikte ozofagus duvan icinden ultrasonografi esliginde posterior mediastene uiasilabilecegi gorulmustur. Mediastende yer clan ve ozofagusa komsu olan tum lezyonlardan EUS esginde liAB ve "trucut" igne biyopsisi yapmak mumkundur. Ayrica neoplastik hastaliklar basta olmak uzere bronkopulmoner hastaliklarla iliskili bircok organ ve bolge (adrenaller, karacrger, retroperitoneal lenf nodlari) ust gastrointestinal traktus uzerinden hedeflenebilir. EUS eksinde IIAB yapilmasi EUS'a gore tanisal do'grulugeu da arttirmaktadir (2-5).

EUS son ydlarda ulkemizde artarak kullanilmaya baslanrrqtir. calismamizin amaci mediastinal lezyonlar nedeniyle klinigimize EUS-liAB yapilmasi icin sevkedilen vakalardaki tecrUbelerimizi paylasmak ve bu vakalarda EUS'un tanisal algoritmaya katkisini vurgulamaktir.

GEREC ve YONTEM

Maps 2008 ve Kasim 2009 tarihleri arasinda hastanemiz, Gastroenteroloji Kilnigine mediastinal kitle nedeniyle EUS yapilmak uzere sevk edilen ve Lineer EUS esliginde IIAB yapilan toplam on hastanin EUS ve NAB bulgulari retrospektif olarak incelendi. Islemler EUS-11AB'de tecrubell ve 50'nin uzerinde vaka deneyimi olan bir gastroenterolog tarafindan yapildi. islem esnasinda Fujinon Lineer Echoendoskop kullanildi. Hastalar islem sirasinda intravenoz midazolam ile sedasyon altinda tutuldu. Lezyonlarin aspirasyonu ultrasonografi rehberliginde ozofagustan 19 veya 22-gauge The ve vakum ile yapildi. Turn olgularda EUS-IIAB sirasinda materyel yeterlilik degerlendirmesi icin sitopatolog bulundu. Aspirat materyeli lamlara yayildiktan sonra havada kurutuldu ve modifiye May Grunwald Giemsa (MGG) boyasi ile boyandi. Modifiye MGG boyasinda; preperatlar 1 dk May Grunwald ile boyanip, yikandiktan sonra 1 dk, 1/2 sulandirilmis giemsa ile boyandi. Materyel yeterliligi disinda immunhistokimya gereken olgularda tekrar aspirasyon ve mikrokor biopsi alindi. Mikrokor biyopsi materyeli %40 formalinde fikse edildikten sonra rutin takip uygulandi. Parafin bloklardan hazirlanan 5 p'Iuk kesitler Hematoxylin eosin ile boyandi ye gerekli olgulara immunhistokimyasal boyama yapildi.

Prosedur sonrasi hastalar 1 saat kadar izlendi ve sonrasinda gogus agrisi veya herhangi bir semptom olmasi halinde hastaneyle irtibat kurulmasi gerektigi saylendi. Turn ilemler ancesinde hastalardan onam formu alindi.

BULGULAR

Turn hastalann ozellikleri, EUS bulgulan ve EUS-IIAB sonucunda elde edilen patoloji sonuclan Tablo 1'de gorulmektedir. Birinci hastaya EUS-IIAB sonucuna gore tuberkuloz tedavisi Ikinci vakada bilgisayarli tomografide (BT) saptanan subkarinal lenfadenopatinin Pozitron Emisyon Tomografi (PET) incelemesinde patolojik tutulumu gorulmemisti. EUS-IIAB ile mediastendeki lezyonun kist oldugu tespit edildi, kist sivisindan bakilan CEA duzeyi: 474.67 ng/mL (0-3) olarak gelmesine ragmen patolojisi benign kist icerigi olarak rapor edildi. ucuncu vakada, kucuk hucreli akciger kanseri (KHAK) tan's, ile 3 kur Etoposid ye Sisplatin kemoterapisinden sonra cekilen kontrol PET'de pankreas bainda yumusak doku (SUV max: 13.7), intraabdominal lenfadenopati (SUV max. 8.2) izlenmiti. Abdomen BT'de pankreas bainda lokalize 2 cm'lik hipodens kitleden ve coliak onundeki lenf nodundan EUS-IIAB yapildi. Patoloji sonu-cu KHAK olarak saptandi. vakanin bronkoskopisinde sol alt lob bazal segment agzi daralmi olarak buralardan alinan biyopsiler tanisal olmamo. EUS'da ozofagus 35 cm'de 55x42 mm boyutlarinda ozofagus duvar katlarindan net secilemeyen heterojen ekoda ve adventisiya disina duzensiz sinirlarla lezyon ve komwlugeunda en biiyugii 25 mm boyutunda cok sayida lenf nodu izlendi. Kitlenin EUS-HAB sonucu KHAK olarak rapor edildi. Altina vakanin OGD'sinde ozofagus 20 cm'de ditan base izlendi. Toraks BT'sinde sage akciger List lob anterior segmentte 1.5x1.5 cm, alt lob laterobazal segmentte 2x2 cm, sol akciger alt lob laterobazal segmentte 2x2 cm ye 1x1.5 cm, lingular segmentte 1x1 cm kitle, konsolidasyon ayrimi net yapilamayan nothiler, kismen duzensiz konturlu lezyonlar EUS-liAB sonucu reaktif lenf nodu saptandi. Sekizinci vaka ate, terleme, bacak ve kalca bijrisi ile bawurd4u merkezde Brucella tanisi konularak tedavisi ba5lanmi5ti. Bu arada yapilan toraks BT'de Ozofagusda kitle saptanmisti. Yapilan PET'de ozofagus 1/3 orta kesimde kitle (SUV max: 5.5), L2-3 vertebrada FDG tutulumu (SUV max: 23.5) bilateral juguler lenf nodunda FDG tutulumu (SUV max: 2.8) saptanmasi Ozerine yapilan EUS'da subkarinal bolgeden distale uzanim gOsteren, hipoekoik, heterojen ekoda, yer yer anekoik alanlar Oren, duzgun smith 2.7x2.2 cm kitle saptandi. Torakoabdomen BT'de subkarinal diizeyden ba5layip 2-3 cm devam eden duvar kalinligi artisi, L2-L3 vertebra duzeyinde kemik yapida duzensiz litik-sklerotik lezyonlar, kontur duzensizligi mevcuttu. interventrikuler disk mesafesi artmis olup bu dijzeylerde her iki psoas kasi icerisinde periferden kontrast madde tutulumu gosteren birbiri ile birlesme egiliminde buyugLi 3x2 cm boyutunda yogun icerikli lezyonlar izlendi. Brusella'ya bagli spondilodiskit, psoas absesi dusunulerek, ortopedi klinigi tarafindan opere edildi.

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

TARTISMA

Bu calimanin sonucunda mediastinal kitfesi olan 10 hastanin dokuzunda EUS-IIAB ile taniya ulasilmistir.

EUS-iiAB, akciger kanserinin tanisinda ve evrelemesinde yeni bir tekniktir. Mediastinal lenf nodu metastazinin veya tumor invazyonun gosterilmesinde EUS cerrahi evrelendirmeye gore daha az invaziv olan alternatif bir yontemdir. Akcier kanseri dunyada 1 milyon daha fazla bir insidansa sahiptir ve bu yakalarin yaklasik acte biri mediastinal metastazlarla bavurur. Do'geru tehis ye evreleme prognoz ve tedavi icin Onemlidir. Mediastinal lenf nodu metastazi veya tumor invazyonu (Eyre 3) bulunan hastalar bircok yontemle tedavi edilirken, lokal ileri hastaligi bulunmayan hastalarda primer tedavi cerrahidir (6). Kiicuk hucreli disi akcier kanseri (KHDAK) evrelemesi cerrahi yentemiere, ye couniukla mediastinoskopiye baglidir. EUS-iiAB ile akcier kanseri tehisi ve evrelemesi yapilabild4 gibi karaciger ve adrenal bezlerde degerlendirilmektedir. Akcier kanseri olan hastalara ancelikle bronkoskopi yapilmaktadir. Vakalarin %30 kadari non-diagnostiktir (7). Bronkoskopi sonrasinda intrapulmoner tumore BT eWijinde biyopsi, mediasteni genii olan hastalarda veya PET pozitif mediastinal lenf nodu olanlarda mediastinoskopi, videotorakoskopik cerrahi veya eksploratif laparotomi yapilmaktadir. EUS-IIAB yeni, minimal invaziv bir teknik olup mediastinal lenf nodlari ve akcigerin santral lokalize olan tumbrlerinde tanisal bir yontemdir. Herhangi bir hastamizda komplikasyon gelivnemistir. Ancak, nadirde olsa EUS-IIAB'ye bagli olarak mediastinit ve fistul geliebilmektedir (8), (9).

Ozofagusa yakin veya komu intrapulmoner tumorler EUS ile gorulebilmektedir (8), (9). Primer tumor tanimlandiktan sonra zamanli biyopsi mumkun olmaktadir. Aorta kornu sol ust lob tumerleri siklikla EUS'la goruntu-lenebilmekte, fakat aortun interpozisyonu nedeniyle guvenli bir biyopsi yapilamamaktadir. Ozofagusa dayanan 18 intrapulmoner tumorki hastanin incelend4 retrospektif bir analizde vakalarin tamaminda EUS ile doku tehisi konulmustur (10). Akcier kanserinden edilen ve primer tumorun ozofagusa yakin oldgu 32 hastanin incelendigi prospektif calivnada batun has-talarda intrapulmoner tumor tesbit ve akciger kanseri tanisi %97 hastaya konulmustur (11).

Primer tumor tanimlandijinda mediastinal tumorun varligi veya yoklgu (T4) mediastende invazyon, santral buyuk damarlar veya vertebra degerlendirilmelidir. T4 akcier kanserli hastalar (evre IIIB) cerrahi rezeksiyon icin uygun degildir. BT'nin mediastinal invazyonu degerlendirmesinde sinirli sensitivite ve spesifiteye sahip olmasi ve PET'in sinirli anotomik rezoluzyonu nedeniyle mediastinal tumor invazyonu cerrahi sirasinda degerlendirilmektedir. Retrospektif bir calismada 308 hastanin T4 tumorunu degerlendirdirilmesinde EUS %88 sensitivite, %98 spesifisite, %70 pozitif kestirim degeri (PKD), %99 negatif kestirim degeri (NKD) degere sahip bulunmuur (12). EUS ile buyuk damarlara veya kalbe invazyonu degerlendirme mediastene invazyonu degerlendirmeden daha kolay bulunmustur. Sonucta intrapulmoner tumor EUS-liAB He guvenli bir sekilde goruntulenebilir ve biyopsi allnabilir. Akciger kanseri evreleme algoritmasinda EUS-IiAB'nin uygulanmasi cerrahi evrelendirme sayisini azaltmaktadir (13). Doku tansi koyabildigi gibi mediastinal tumor invazyonunu da degerlendirebilir.

Ultrasonogram olarak mediastinal lent nodlarinin, boyutu > 1 cm, yuvarlak sekil, homojen hipoekoik eko pattern, keskin sinirli olmasi maligniteyi dusundurur (14), (15), EUS'da sensitivite, spesifisite, PKD, NKD; %78, %71, %75 ve %79 bulunmutur (16), EUS-iiAB daha fazla dogruluk oranina sahiptir (14). Bu nedenle lenf nodunun malign olduguna karar verilmeden once mutlaka liAB yapilmalidir. Bunun icin de radial degil lineer US problari kullanilmalidir. Lenf nodu baina onerilen biyopsi sayisi hastabasi sitologun bulunup bulunmamasina baglidir. Eger hastabasi sitoloji imkani yoksa 3-5 igne gecisi yeterli ornekleme icin onerilmektedir (17), (18). ignenin pozisyonu (santral veya periferal) veya aspirasyon uygulamanin tehis saglamada faydasi gosterilememistir (15).

KHDAK'de lokal lenf nodu siniflamasi TNM'ye gore yapilmaktadir (19). Sadece ozofagusa yakin lenf nodu ve santal lokalize damarlar EUS ile gorulebilmektedir. Bu lenf nodlarinin. sol alt paratrakeal, aortopulmoner pencere, para-aortik, subkarinal, alt paratrakeal ve pulmoner ligament bolgelerindedir. Aortopulmoner pencerede ve paraaortik lokallizasyondaki tum lenf nodlarina, pulmoner arter ve aortanin interpoziyonu nedeniyle guvenli bir sekilde biyopsi yapilamaz. Trakea ve ana bronlarda havadan dolayi ust paratrakeal lenf nodu ve sag alt paratrakeal lenf nodunda EUS, taniya ulasmada sinirlidir.

Mediastinal evrelemede EUS-iiAB BT'den daha sensitif (%88'e karsi %57) ve spesifiktir (%91'e karsi %82). Mediastinal lenf nodlarinin degerlendirilmesinde EUS, PET ile benzer sensitivite ve spesifisiteye sahiptir. Sonuc olarak inoperabl hastalarin tespiti icin bakildiginda EUS-iiAB ve PET benzer sensitivite (%63'e kari %68) ve NKD'ye (%68'e kari %64) sahipken, EUS-iiAB daha spesifik bulunmutur (%100'e kari %72). Dogru mediastinal evreleme icin lenf nodu dokusu gereklidir. Lenf nodunun cape 1 cm'den kucuk ise PET'de negatif olmasi beklenmektedir. EUS-iiAB ile EBUS-TBNA karsilastirmalicailsmasi su anda yapilmaktadir. Mediastinoskopi ve EUS-liAB birbirinin tamamlayicisidir. EUS-iiAB ve mediastinoskopi benzer dogruluga sahiptir, fakat her ikisinin birlikte kullanimi daha fazla lenf nodu metastazini tespit etmektedir. Mediastinoskopi ve EUS-iiAB birbirinin tamamlayicisidir (20).

Cikar Catismasi

Yazarlar herhangi bir cikar catismasi bildirmemislerdir.

KAYNAKLAR

(1.) Yusuf TE, Harewood GC, Clain JE, et al. Knowledge of indications for EUS among gastroenterologists and non-gastroenterologists. Gastrointest Endosc 2004; 60: 575-9.

(2.) Peng HQ, Greenwald BD, Tavora FR, et at Evaluation of performance of EUS-FNA in preoperative lymph node staging of cancers of esophagus, lung, and pancreas. Diagn Cytopathol, 2008; 36: 290-6.

(3.) Gines A, Wiersema MJ, Cain JE, Pochron NL, Rajan E, Levy MJ. Prospective study of a Trucut needle for performing EUS-guided biopsy with EUS-guided FNA rescue. Gastrointest Endosc, 2005; 62: 597-601.

(4.) Levy MJ, Wiersema MJ. EUS-guided Trucut biopsy. Gastrointest Endosc 2005; 62: 417-26.

(5.) Erickson RA. EUS-guided FNA. Gastrointest Endosc 2004; 60: 267-79.

(6.) Spira A, Ettinger DS. Multidisciplinary management of lung cancer. N Engl J Med 2004; 350: 379-92.

(7.) Mazzone P, Jain P, Arroliga AC, Matthay RA. Bronchoscopy and needle biopsy techniques for diagnosis and staging of lung cancer. Clin Chest Med 2002; 23: 137-58.

(8.) Aerts JG, Kloover J, Los I, van der Heijden 0, Janssens A, Tournoy KG. EUS-FNA of enlarged necrotic lymph nodes may cause infectious mediastinitis. J Thorac Oncol 2008; 3: 1191-3.

(9.) Will U, Meyer F, Bosseckert H. Successful endoscopic management of iatrogenic mediastinal infection and subsequent esophagomediastinal fistula, following endosonographically guided fine-needle aspiration biopsy. Endoscopy, 2005; 37: 88-90.

(10.) Varadarajulu S, Hoffman BJ, Hawes RH, Eloubeidi MA. EUSguided FNA of lung masses adjacent to or abutting the esophagus after unrevealing CT-guided biopsy or bronchoscopy. Gastrointest Endosc, 2004; 60: 293-7.

(11.) Annema IT, Veselic M, Rabe KF. EUS-guided FNA of centrally located lung tumours following a non-diagnostic bronchoscopy. Lung Cancer, 2005; 48: 357-61.

(12.) Varadarajulu S, Schmulewitz N, Wildi SM, et al. Accuracy of EUS in staging of T4 lung cancer. Gastrointest Endosc, 2004; 59: 345-8.

(13.) Annema JT, Versteegh MI, Veselic M, Voigt P, Rabe KF. Endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration in the diagnosis and staging of lung cancer and its impact on surgical staging. I Coin Oncol, 2005; 23: 8357-61.

(14.) Bhutani MS, Hawes RH, Hoffman BJ. A comparison of the accuracy of echo features during endoscopic ultrasound (EUS) and EUS-guided fine-needle aspiration for diagnosis of malignant lymph node invasion. Gastrointest Endosc 1997; 45: 474-9.

(15.) Catalano MF, Sivak MV Jr, Rice T, Gragg LA, Van Dam J. Endosonographic features predictive of lymph node metastasis. Gastrointest Endosc, 1994; 40: 442-6.

(16.) Toloza EM, Harpole L, McCrory DC. Noninvasive staging of non-small cell lung cancer: a review of the current evidence. Chest, 2003; 123: 1375-465.

(17.) Wallace MB, Kennedy T, Durkalski V, et al. Randomized controlled trial of EUS-guided fine needle aspiration techniques for the detection of malignant lymphadenopathy. Gastrointest Endosc 2001; 54: 441-7.

(18.) LeBlanc JK, Ciaccia D, Al-Assi MT, et al. Optimal number of EUS-guided fine needle passes needed to obtain a correct diagnosis. Gastrointest Endosc, 2004; 59: 475-81.

(19.) Mountain CF, Dresler CM. Regional lymph node classification for lung cancer staging. Chest, 1997; 111: 1718-23.

(20.) Annema JT, Versteegh MI, Veselic M, et al. Endoscopic ultrasound added to mediastinoscopy for preoperative staging of patients with lung cancer. JAMA, 2005; 294: 931-6.

Yazisma Adresi / Address for Correspondence: Mevliit Kurt, Turkiye Yuksek ihtisas Egitim ve Ara$tirma Hastanesi, Gastroenteroloji Klinigi, Ankara, Turkiye Tel.: +90 312 306 13 34 Faks: +90 312 312 41 20 E-posta: dr.mevlutkurt@gmail.com

Mevlut Kurt (1), Dilek Oguz (1), ibrahim Onal (1), Murat Kekilli (1), Erkin Oztas (1), Nesrin Turhan (2), Ozlem Kar Kurt (3), Hacer Celik (3), Sema Canbakan (3)

(1.) Turkiye Yuksek ihtisas Egitim ve Arastirma Hastanesi, Gastroenteroloji Klinigi, Ankara, Turkiye

(2.) Turkiye Yuksek ihtisas Egitim ve Arastirma Hastanesi, Patoloji Klinigi, Ankara, Turkiye

(3.) Ataturk Gogus Hastaliklan ve Gogus Cerrahisi Egitim ve Arastirma Hastanesi, Gogus Hastahklan Klinigi, Ankara, Turkiye

doi:10.5152/ttd.2011.14
Tablo 1. EUS esliginde IiAB yapilan hastalarin ozellikleri ve
patoloji sonuclan

Hasta  YaS    Sikayet.       BT     islem
    cinsiyet                   sayisi

1     59/K Dispepsi,  Paraaortik,       2
         sirt agnsi  peripankreatik
               gastrohepatik
               LAP'lar

2     56/E Oksuruk   Subkarinal 3.5x4.5    3
               cm hipodens lezyon
               (Sekil 1A)

3     72/E Sanlik    Pankreas         2
               govde-kuyruk
               bileskesinde 2 cm
               hipodens lezyon

4     63/E Gogus ve   Posterior        1
         sirt agnsi  mediastende krtle

5     59/E Yutma    OGD: Ozofagus 29     1
         gudlugu   cm'de 2 cm'lik
               submukozal lezyon

6     72/E Disfaji   OGD: Ozofagus      1
               proksimalinde 20
               cm'de lumene
               di$tan basi
               izlenimi

7     76/K Nedeni    Paratrakeal,       2
         bilinmeyen  karinal,
         ates     subkarinal, hiler
               lenfadenopatiler,
               dalak alt polde ve
               hilus komsulugunda
               kitleler

8     34/E Ates, bacak              1
         agnsi

9     44/E Nefes    Hiler lenfnodlan     1
         darligi,   ve subkarinal
         oksuruk ve  krtle
         balgam

10     53/E Nefes    Hiler lenfnodlan     1
         darligi,   ve kitle

Hasta Endosonografi-    Patoloji
    IIAB (19-22G)

1   Mediastende 16  Periferik kan
    mm Capinda lenf elemanlan
    nodu       Granulamatoz
    Gastrohepatik  iltihabi,
    19x18 mm     reaksiyon ARB
    lenfnodu     (-)

2   15 cc kadar   Benign kist
    bulanik     icerigi
    kahverengi sivi
    aspire editdi
    (Jekil IB, 1C
    ID, IE)

3   En buyugu    Kucuk hucreli
    coliak onunde  akciger
    (35 mm),     kanseri
    peripankreatik
    ve paraaortik
    lenf nodlan

4   Mediastende 5-6 Az differansiye
    cm kitleler   malign
            epitelyaltumor

5   Peribzofajial  Ku[pounds
    kitle (Sekil   sterling]uk
    2A, 2B)     hucreli
            karsinom (Sekil
            2C)

6   Aortiko     Reaktif lenf
    pulmoner     nodu
    pencerede 21x9
    mm LAP

7   Ozofagus 30 cm, Granulamatoz
    hizasmda,    iltihabi
    mediastende   reaksiyon
    gbrulen 6x4 cm
    Capli heterogen
    LAP

8   Subkarinal    Ozofagus yuzey
    2.7x2.2 cm    epitel
    krtle      hucreleri

9   Subkarinal    Yassi hucreli
    36x50 mm,    karsinom
    heterojen ekoda
    kitle

10   Mediastinal cok Yassi hucreli
    sayida      karsinom
    konglomere en
    buyugu 31x16 mm
    LAP
Gale Copyright: Copyright 2011 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.