Dapson tedavisine tam yanit alinan eozinofilik pannikulit olgu sunumu / Eosinophilic panniculitis with full response to dapsone therapy: a case report.
Subject: Dapsone
Authors: Aktas, Ekrem
Taslidere, Nazan
Canoz, Ozlem
Pub Date: 12/01/2010
Publication: Name: Turkish Journal of Dermatology Publisher: Aves Yayincilik Audience: Academic Format: Magazine/Journal Subject: Health Copyright: COPYRIGHT 2010 Aves Yayincilik ISSN: 1307-7635
Issue: Date: Dec, 2010 Source Volume: 4 Source Issue: 4
Accession Number: 305663665
Full Text: Ozet

Fozinofilik pannikulit subkutan dokuda daha cok eozinofillerin oluturclugu mikst tipte iltihabi Hucre infiltrasyonu ile seyreden bir pannikulittir. Etiyolojide en sik gnathostomiyazis (Larva migrans profondus), lokositoklastik vaskulit ve eritema nodosum suclanmaktadir. Burada steroid tedavisine yanit alinamayan ancak clapson tedavisi ile tam olarak duzelen idiyopatik eozinofilik pannikiilitli bir olgu sunularak literatur bilgileri gozclen gecirilmistir. (Turk J Dermatol 2010; 4: 94-6)

Anahtar kelimeler: Eozinolilik pannikulit, dapson

Gelis Tarihi: 19.03.2010

Kabul Tarihi: 26. 10.2010

Abstract

Eosinophilic panniculitis is characterized by a mixed type inflammatory cell infiltration, predominantly with eosinophils, in subcutaneous tissue. Gnathostomiasis (Larva migrans profondus), leucocytoclastic vasculitis and erythema nodosum are implicated as the most common etiologic causes. In this case report, we present an idiopathic eosinophilic panniculitis with full response to Dapsone therapy, which had not responded to corticosteroids, and literature data were reviewed. (Turk 1 Dermatol 2010; 4: 94-6)

Key words: Eosinophilic panniculitis, dapsone

Received: 19.03.2010

Accepted: 26.10.2010

Giris

Eozinofilik pannikulit, subkutan yag dokusunun yogun olarak eozinofillerden olusan infiltrasyonudur. Klinik olarak genellikle eritemli subkutan nod011er seklinde karcimi-za cikmaktadir. Bazi hastalikiarla birliktelik bildirilmektedir (1). Burada, aitta yatan herhangi bir neden tespit edileme-yen ve dapson tedavisine yang alinan bir olgu literatua bulgulari ecliginde sunulmaktadir.

Olgu

Elli yasinda erkek hasta, be yildir yilda bir kac kez tekrarlayan kol ye bacaklarda kizariklik, sislik sikayetiyle klinigimize basvurdu. Sislikler yaklasik 20 gun devam edip kendiliginden gegiyormus. Dermatolojik muayene-sinde; sag kol, sol uyluk ve bacakta eritemli 5-6 cm capinda noduler lezyonlar tespit edildi (Sekil 1).

[ILLUSTRATION OMITTED]

Alinan deri biyopsisinde yuzeysel dermiste periyas-kuler mononukleer hiicre infiltrasyonu, subkutan yag doku icerisinde noduler ve lobuler yer yer septa) yerle-im gosteren baskin olarak eozinofilleri ayrica notrofil ve histiyositleri de igeren mikst tipte iltihabi hiicre infiltras-yonu izlendi (Sekil 2). Bulgular eozinofilik pannikulit ile uyumlu olarak degerlendirildi.

[ILLUSTRATION OMITTED]

Hastanin tam kan sayiminda hemoglobin: 16.8 g/dl, beyaz kure: 6530 hcr/[micro]L, trombosit: 175.000 [micro]/L, kan biyokimyasinda ure: 23.5 mg/dl, kreatinin: 0.9 mg/dl, aspartat aminotransferaz: 19 U/l, alanin aminotransfe-raz: 15 U/l, amilaz: 59 U/l, lipaz: 38 U/l, total protein: 5.4 g/dl, albumin: 3.4 g/dl, eritrosit sedimantasyon hizi 6 mm/saat idi. Tam idrar tetkikinde ozellik yoktu. idrar mik-roprotein kreatinin orani normal sinirlarda idi. Anti Streptolizin 0 (ASO) 146 IU/ml, C-reaktif protein (CRP): 2.98, romatoid faktor (RF): 9.5 1U/di, antinukleer antikor (ANA), anti double stranded DNA (Anti-ds DNA) ye ANA alt gruplari, hepatit belirtecleri, anti mitokondrial antikor (AMA), anti-duz kas antikor (ASMA), anti-notrofil sitoplazmik anti-kor (ANCA), antikardiyolipin Ig (immunglobulin) G ve Ig M, VDRL (Venereal Disease Research Laboratory), TPHA (Treponema pallidum hemaglutinasyon assay), Anti-HIV (Human Immunodeficieny Virus), serum kriyoglobulini nega-tif idi. Gaitada ve balgamda parazite rastlanmadi. Brusella, visseral Fasciola hepatica ve toksokariyazis serolojileri nor-madi. Bogaz ve idrar kulturunde uerne olmadi. Akcger grafisisinde ozellik yoktu, uc kez bakilan idrar ARB (aside rezistan boyama) negatif, PPD (Purified Protein Derivative) 22 mm idi. BACTEC ve mikobakteri kulturunde ureme olmadi mevcut bulgularla hastada aktif tuberkuloz dusunulmedi. Torakoabdominal tomografi, batin USG, normal ola-rak degderlendirildi. Tiroid fonksiyon testlerinden tiriiyodoti-ronin (T3): 0.91 pg/ml (1.24-3.71), tiroksin (T4): 11.56 pg/ml (7.77-17.1), tiroid stimulan hormon (TSH): 0.72 uIU/m1 (0.27-3.75) anti TPO (tiroid peroksidaz antikoru): 24 U/ml (0-30), anti tiroglobulin: 0.10 IU/m1 (0-70), alfa fetoprotein: 4,3 ng/ml (0-8), karsino embriyonik antijen (CEA): 1,00 ng/ ml (0-10), kanser antijen (CA) 19-9: 5.43 U/ml (0-31), CA 72-4: 2.39 (0-3.8), total prostat spesifik antijen (PSA): 0.43 ng/ml (0-4), serbest PSA: 0.25 ng/mI (0-1), kompleks PSA: 0.27 ng/ml (0-3), alfa 1 antitripsin: 138 mg/dI (88-174) idi. Hastada parotit oykusu yoktu.

Hasta idiyopatik eozinofilik pannikulit kabul edilerek metil prednizolon tedavisi baslancli. Ancak 10 gun 60 mg / gOn, 10 gun 40 mg/gun metil prednizolon almasina ragmen aktif lezyonlannin devam etmesi iizerine steroid tedavisi kesildi ve hastaya dapson 200 mg/gun baslandi. Uc aydan sonra doz 100 mg/gun'e dusuruldu, dokuz ay bu dozdan tedaviye devam edildi hasta halen gun asiri 100 mg/gun dapson kullanmakta olup takibinde lezyonlarinda nuks gorulmedi.

Tartisma

Eozinofilik pannikulit pannikuilitlerin nadir gorulen bir formudur. Ilk olarak 1985'te tanimlanan hastalikta eozinofilik se1u1ite ait histolojik degisikliklere eslik eden pannikulit bildirilmis ve bu durum streptokoksik antijenik uyariya baglanrnistir (1). Hastamizin bu acidan yapilan bogaz kulturunde normal bogaz flora bakterileri uremistir.

Klinik olarak daha gok bacaklara yerlesen hassas nodiiler lezyonlar ile karakterize olan bu hastalikta plaklar ile birlikte vezikullerde gorulebilir (1). Ancak bizim olgumuzda plaklar ve vezikuller yerine sadece eritemli noduler lezyonlar vardi.

Hastaligin histopatolojisinde subkutan yag dokusundaki septalarda kalinlasma ve fibrozis, cok sayida histiyosit ve eozinofillerin katildigi granulomatoz infiltrat ve dermis ile subkutan yag dokusu birlesim yerine lokalize alev figurleri bulunur, septal ya da hem septal hem lobuler yogun eozi-nofilik infiltrat vardir (1-3). Alev figuru; dermal eozinofil ve histiyositlerin cevreledigi ortada amorf, fibriler yapisini kay-betmis, parlak pembe kollajenden olusmustur.

Eozinofilik pannikulite yol acan birgok neden vardir. En sik yol acan nedenler gnathostomiyazis, lokositoklastik vaskulit ve eritema nodosumdur (4). Ayrica streptokoksik ve diger bakteriyel enfeksiyonlar, rekurren parotit, HIV enfeksi-yonu, Fasciola hepatica enfeksiyonuyla iliskili, toksokariyazis, tetanoz asisi yada laysmanya tedavisi icin pentavalan antimon bilesiklerinin uygulandigi alanda, subkutan doku-nun gabaksat meksilatla infiltrasyonu, steroid disi antiinfa-matuar ilaclar, poliarteritis nodosa, artropod isirigi, atopik dermatit, diyabetes mellitus, eozinofilik selulit, B ve T huc-reli lenfoma, travma diger nedenlerdir (2), (5-8). Ayrica litera-turde intihar amacli ciftcilikte kullanilan bazi ilaclarin enjekte edilmesine bagli eozinofilik pannikulit gelisimi de bildirilmistir (9). Eozinofilik pannikulit ozgun bir hastaliktan cok ozgun olmayan reaktif bir surec olarak kabul edilmektedir.

Eozinofilik pannikulitin en sik kanstigi hastalik eozinofilik selulittir. Eozinofilik selulit (Wells'sendromu) idiyopatik rekurren bir dermatozdur. Klinik olarak seluilite benzeyen eritemli, infiltratif dermal ve subkutan kitle seklinde lezyon-Jardan oluan haftalarca devam edip yavawa gerileyen bir dermatozdur. Klinik olarak sellulit ve urtikerin bir kombinas-yonu gibidir (10). Histolojisinde de alev figurleri ve eozinofi-Ii vardir. Hastamizda multipl subkutan nodu11erin olmasi ve urtikeryal lezyonlann olmamasi Well's sendromundan bizi uzaklastirmaktadir.

Hasta, bulgulara yol acacak herhangi bir neden buluna-madigi icin idiyopatik eozinofilik pannikulit olarak kabul edilmistir. Turkce literaturde eozinofilik pannikulit olgusu bulunmamaktadir, Eozinofilik pannikulit tedavisi daha cok altta yatan hastalisgin tedavisine dayanmaktadir. Kortikosteroid tedavisinden yarar gormeyen hastamizda dapson tedavisi baslanmis ve lezyonlarda tam iyilesme saglanmstir. Hastanin 13 ay suren takibinde yeni lezyon gelisimi gozlenmemistir.

Cikar Catismasi

Yazarlar, herhangi bir cikar catismasinin soz konusu olmadigini bildirmislerdir.

Kaynaklar

(1.) Burket JM, Burket BJ. Eosinophilic panniculitis. J Am Acad Dermatol 1985;12:161-4.

(2.) Oliveira-Neto MP, Mattos M, Cuzzi-Maya T, Pirmez C. Localized eosinophilic panniculitis following intramuscular injection of pentavalent antimonium for treatment of american tegumentary leishmaniasis. An Bras Dermatol 2004;79:463-9.

(3.) Liu Y, Xiao SX, Wang JM, et al. Eosinophilic panniculitis: Report of three cases. Int J Dermatol 2006;45:1412-4.

(4.) Adame J, Cohen PR. Eosinophilic panniculitis: diagnostic considerations and evaluation. J Am Acad Dermatol 1996;34:229-34,

(5.) Glass LA, Zaghloul AB, Solomon AR. Eosinophilic panniculitis associated with chronic recurrent parotitis. Am J Dermatopathol 1989;11:555-9.

(6.) Soldano AC, Walters R, Groben PA. Eosinophilic neuritis and eosinophilic panniculitis in a patient with advanced acquired immunodeficiency syndrome. Arch Pathol Lab Med 2006;130:1046-8.

(7.) Perez C, Vives R, Montes M, Ostiz S. Recurrent eosinophilic panniculitis associated with Fasciola hepatica infection. J Am Acad Dermatol 2000;42:900-2.

(8.) Kato N. Eosinophilic panniculitis. J Dermatol 1993;20:185-7.

(9.) Rodriguez NG, Ortiz-Rey JA, Buceta F, Ruan JI. Autoinduced eosinophilic panniculitis: a diagnostic dilemma. An Med Interna 2001;18:635-7.

(10.) James WD, Berger TG, Elston DM. Erythema and Urticaria. Andrews' Diseases of the Skin. Clinical dermatology (10th ed). Saunders Elsevier, Philadelphia 2006, pp.139-56.

Ekrem Aktas, (1) Nazan Taslidere (1), Ozlem Canoz (2)

(1.) Erciyes Universitesi Tip Fakultesi, Dermatoloji Anabilim Dali, Kayseri, Turkiye (2.) Erciyes Universitesi Tip Fakultesi, Patoloji Anabilim Dali, Kayseri, Turkiye

Yazisma Adresi/Corresponding Author: Dr. Nazan Taslidere, Erciyes Universitesi Tip Fakultesi, Dermatoloji Anabilim Dali, Kayseri, Turkiye Tel: +90 352 437 76 15 e-posta: nazanst@hotmail.com

doi:10.5152/tdd.2010.16
Gale Copyright: Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.